Język niemiecki dla opiekunek osób starszych – najważniejsze zwroty na początek

Praca w roli opiekunki osób starszych jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, które przynosi wiele satysfakcji. Otaczanie troską podopiecznego, który często jest schorowany, wymaga dużej dawki cierpliwości, zrozumienia i empatii.

Znajomość języka niemieckiego jest jednym z podstawowych wymagań w pracy opiekunki seniora. W tym artykule przybliżamy zwroty niemieckie przydatne w opiece senioralnej. Dowiesz się jak wezwać pomoc oraz lekarza, poznasz wszelkiego rodzaju komunikaty, jakie może usłyszeć opiekunka od osoby starszej. Zobacz co takiego i w jaki sposób senior może chcieć Ci przekazać. Warto znać wszystkie te zdania i swobodnie się nimi posługiwać, aby mieć pewność, że dobrze rozumiesz potrzeby swojego podopiecznego.

Zapraszamy do wspólnej nauki!

Jak wezwać pomoc medyczną i wyjaśnić co się dzieje z seniorem

Ich bin Betreuerin bei der Familie Schmidt

jestem opiekunką u rodziny Schmidt [Iś byn Betrojerin baj der Familje Szmit]

Herr Schmidt fühlt sich heute nicht gut

Pan Schmidt  nie czuje się dziś dobrze.  [Her Szmit fylt ziś hojte nyśt gut]

Herr Schmidt geht´s heute schlecht.

Pan Schmidt czuje się dzisiaj źle [Her Schmidt gejts hojte szleśt]

Ich möchte einen Termin bei Dr Drikmann vereinbaren

Chciałabym umówić wizytę u dr Dirkmana [Iś myśte ajnen Termin baj Doktor Dirkmann ferajnbaren]

Ich möchte das Hausbesuch für Herr Schmidt vereinbaren.

Chciałabym umówić wizytę domową dla pana Schmidta. [Iś myśte das Hałsbezuch fur Her Szmit ferajnbaren]

Bitte schnell einen Arzt kommen lassen

Proszę o szybkie przybycie lekarza. (Bite sznel einen Arct komen lasen)

Jak zapytać o stan zdrowia oraz lekarstwa:

Wie fühlen Sie sich heute Herr Schmidt?

Jak się Pan czuje dziś, panie Schmidt? (wi fulen Si zyś hojte Her Schmidt?)

Jak się czujesz?

Wie fühlst Du dich? (wi fulst Du diś?)

Ist alles in Ordnung?

Czy wszystko w porządku? (Yst ales in Ordnung?)

Ich kann nicht schlafen. [Czyt.: yś kan nyśt szlafen] – Nie mogę spać.

Kann ich eine Schlaftablette bekommen? [Czyt.: kan yś ajne szlaftablete bekomen] – Czy mogę dostać tabletkę nasenną?

Bitte messen Sie mir Fieber/Blutdruck. [Czyt.: bite mesen zi mija fiba/blutdruk] – Proszę mi zmierzyć gorączkę/ciśnienie.

Wie sind meine Werte? [Czyt.: wi zynt majne werte] – Jaki jest wynik?

Was ist das Ergebnis? (Was ist das Ergibnis?) – Jaki jest wynik?

Bitte bestellen Sie die Medikamente in der Apotheke. [Czyt.: byte besztelen zi di medikamente in dea apoteke] – Proszę zamówić leki w aptece.

Bitte holen Sie meine Medikamente aus der Apotheke. (Bite holen Zi meine Medikamente aus der Apoteke) – Proszę przynieść moje leki z apteki.

Przydatne zwroty podczas czynności związanych z kładzeniem się i wstawaniem z łóżka:

Bitte richten Sie mein Kissen zurecht. [Czyt.: bite ryśten zi majn kysen cureśt] – Proszę poprawić moją poduszkę.

Können Sie mein Kissen höher/niedriger legen? [Czyt.: kynen zi majn kysen hyja/nidriga lejgen] – Czy może Pan/Pani położyć moją poduszkę niżej/wyżej?

Stellen Sie bitte mein Bett höher/niedriger. [Czyt.: sztelen zi bite majn bet hyja/nidriga] – Proszę podwyższyć/obniżyć moje łóżko.

Schütteln Sie die Decke auf. [Czyt.: szyteln zi di deke ałf] – Proszę strząsnąć kołdrę.

Bitte helfen Sie mir aufzustehen. [Czyt.: byte helfen zi mija ałfcusztejen] – Proszę pomóc mi wstać.

Sitzen Sie gut? [Czyt.: zicen zi gut] – Czy dobrze Pan/Pani siedzi?

Reichen Sie mir bitte den Rollator (reihen si mir bite den rolator) – proszę podać mi rollator

Czynności związane z poruszaniem się po domu:

Bitte öffnen Sie das Fenster. [Czyt.: byte yfnen zi das festa] – Proszę otworzyć okno.

Bitte schließen Sie die Tür. [Czyt.: byte szlisen zi di tuła] – Proszę zamknąć drzwi.

Bitte machen Sie das Licht aus/an. [Czyt.: byte mahen zi das lyśt ałs/an] – Proszę wyłączyć/włączyć światło. Bitte schließen Sie die Jalousien.  (bite szlisen Zi di Żaluzjen) Proszę zasłonić żaluzje

Zwroty związane ze sposobem spędzania czasu:

Können Sie mir … holen? [Czyt.: kynen zi mija ….. holen] – Czy może Pan/Pani przynieść mi … ?

Können Sie ein bisschen aufräumen? [Czyt.: kynen zi ajn bysjen ałfrojmen] – Czy może Pan/Pani trochę posprzątać?

Ich möchte lesen/fernsehen/Radio hören/in den Garten gehen. [Czyt.: yś myśte lejzen/feanzejen/radjo hyren/in dejn garten gejen] – Chciałbym poczytać/obejrzeć telewizję/posłuchać radia/pójść do ogrodu.

Können wir einen Spaziergang machen? (kanen wie einen szpacjirgang mahen?) – Możemy wyjść na spacer?

Czynności związane z gotowaniem i jedzeniem:

Bitte machen Sie heute Einkäufe. [Czyt.: bite mahen zi hojte ajnkojfe] – Proszę dzisiaj zrobić zakupy.

Möchten Sie heute am Tisch / im Bett essen? [Czyt.: myśten zi hojte am tysz/ym bet esen] – Czy chce pan zjeść dzisiaj przy stole / w łóżku?

Sie müssen mehr trinken. (Zi musen mer trinken) – Pan/Pani musi więcej pić.

Sie trinken zu wenig.  (Zi trinken zu winig) – Pan/Pani pije za mało.

Haben Sie Durst / Hunger? [Czyt.: haben zi durst/hunga] – Czy jest pan spragniony / głodny.

Sie sollen alles aufessen. [Czyt.: zi zolen ales ałfesen] – Powinien Pan/Pani wszystko zjeść.

Sie essen zu wenig. (Zi esen zu winich) – Pan/Pani je za mało.

Brauchen Sie einen Löffel/eine Gabel/ein Messer? [Czyt.: brałhen zi ajnen lyfel/ajne gabel/ajn mesa] – Czy potrzebuje pan łyżki / widelca / noża?

Können Sie das schneiden? [Czyt.: kynen zi das sznajden] – Może Pan/Pani to pokroić?

Hat es Ihnen geschmeckt? [Czyt.: hat es ynen geszmekt] – Smakowało Panu/Pani?

Czynności związane z higieną osób starszych:

Ich kann die Füße/die Rücken/die Haare nicht selbst waschen. [Czyt.: yś kann di fuse/di ryken/di hare nyśt zelbst waszen] – Nie mogę sam/sama umyć stóp/pleców/włosów.

Bitte geben sie mir mein Handtuch (bite giben Zi mie main Hantuh).  –  Proszę podać mi mój ręcznik.

Können Sie mich rasieren? (kunen Zi miś razijen) – Czy może Pani/ Pan mnie ogolić?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poznaj naszą ofertę dla Ciebie!