Regulamin akcji “Letni pakiet premii”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem niniejszego regulaminu (zwany dalej Regulaminem) jest ustalenie zasad przyznawania i wypłacania premii pieniężnej w ramach uczestnictwa w Akcji „Letni pakiet premii” dla Opiekunek i Opiekunów współpracujących z Organizatorem.

Organizatorami Akcji są:

 1. INVEST TRADE 2.0 Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Montażowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, pod nr KRS 0000811123, NIP 5482727759; zwany Organizatorem.
 2. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Akcji jest dostępny w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.sensiscare.com.

§2 ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

 1. Akcja trwa od dnia 20.06.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
 2. W Akcji „Letni pakiet premii” mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które w okresie letnim podejmą z Organizatorem współpracę nie później niż w dniu 15.08.2022 r. oraz spełnią warunki wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Uczestnikiem Akcji zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wszystkie następujące warunki:
  1. rozpocznie wykonywanie usługi opieki nad osobą w podeszłym wieku, niepełnosprawną lub przewlekle chorą na terenie Niemiec w okresie od 20.06.2022 r. do 15.08.2022 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z Organizatorem;
  2. wykonuje usługę opieki nieprzerwanie przez okres kolejnych, następujących po sobie co najmniej 45 dni;
  3. przestrzega warunków i postanowień umowy zawartej z Organizatorem, na podstawie której świadczone są usługi opieki;
  4. zgłosi chęć uczestnictwa w Akcji w terminie 20.06.2022 r.- 15.08.2022 r.; zgłoszenie następuje przez kontakt telefoniczny lub sms (treść: imię, nazwisko, hasło „Premia”) na numer tel. +48 733 000 922, bądź przesłanie e-mail na adres: biuro@sensiscare.com

§3 ZASADY PRZYZNAWANIA PREMII

 1. Uczestnicy Akcji, którzy spełnią warunki określone w § 2 ust. 3 Regulaminu otrzymają premię pieniężną, której wysokość zależy od ilości dni faktycznego i nieprzerwanego świadczenia usług opieki: Ilość dni nieprzerwanego świadczenia usług opieki Wartość premii 45 dni 90 € netto, 60 dni 130 € netto, 90 dni 250 € netto.
 2. 50 € netto – za polecenie opiekunki, która przepracuje minimum 30 dni. 75 € netto za znalezienie zmienniczki za siebie, która przepracuje minimum 30 dni. 300 € jeśli poleci rodzinę, która podpisze umowę z Organizatorem i kontakt będzie trwał minimum 30 dni – wypłacane po 45 dniach od podpisania umowy z rodziną.
 3. Premia nie przysługuje w przypadku naruszenia warunków umowy zawartej z Organizatorem, a w szczególności w przypadku jej rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Akcji.
 4. Premia zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Uczestnika Akcji wskazany w umowie o świadczenie usług zawartej z Organizatorem wraz z należnym z jej tytułu wynagrodzeniem, w okresie do 10-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zostaną spełnione wszystkie warunki wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu.
 5. Premie pieniężne, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie łączą się. Uczestnik może nabyć prawo do jednej ze wskazanych premii pieniężnych w okresie trwania Akcji.
 6. Przerwy w realizacji zlecenia spowodowane przez czynniki lub zdarzenia niezależne od Uczestnika (np. śmierć podopiecznego, rezygnacja klienta z usług Organizatora, choroba uczestnika.) nie wpływają na możliwość uzyskania bonusu wakacyjnego, jednakże w takim wypadku warunkiem jej nabycia jest kontynuowanie współpracy poprzez podjęcie kolejnego zlecenia nie później niż w ciągu następnych 10 dni.

§4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji, Uczestnicy winni zgłaszać na adres Organizatora.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przesłane w terminie 14 dni od wykrycia nieprawidłowości i powinno zawierać dane zgłaszającego reklamację oraz przyczynę reklamacji, jednak nie później niż do 10.11.2022 r.
 3. Reklamacje należy kierować do Organizatorów, na adres e-mail: biuro@sensiscare.com z dopiskiem “Reklamacja – Akcja „Letni pakiet premii” wraz z imieniem, nazwiskiem oraz adresem do korespondencji.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia do Organizatora. Odpowiedź na reklamację sporządza się i niezwłocznie wysyła Uczestnikowi w terminie wyżej określonym.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego przewidzianego niniejszym Regulaminem, do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z przebiegiem Akcji powołane są sądy powszechne w Polsce.

§ 5. REZYGNACJA

Użytkownik Akcji może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Akcji, bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu Uczestnik powinien poinformować Organizatora o swojej decyzji poprzez jednoznaczne oświadczenie złożone Organizatorowi w dowolnej formie, w szczególności pocztą elektroniczną na adres biuro@sensiscare.com.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, a także odpowiednie regulacje serwisów społecznościowych, z których korzystają Uczestnicy w celu zgłoszenia swojego udziału.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie w trakcie trwania Akcji poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na stronie www.sensiscare.com.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2022 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Akcji „LETNI PAKIET PREMII”.